تبدیل شدن به یک پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال در سطح منطقه بدون محدودیت